Skip to main content
search
Logo Ascendum A ve volitelné modré barvě

Zásady ochrany osobních údajů

 Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o.

Informace o zpracování osobních údajů

Dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 („GDPR“)

Zásady ochrany osobních údajů
při zpracování realizovaném správcem osobních údajů, obchodní společností
V Chrášťanech dne 15.11.2021

Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o.
se sídlem č.p. 245, 252 19 Chrášťany
IČO 40762645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2629
www.ascendum.cz
(dále také jen „správce“)

KONTAKT

[email protected] 
(interní koordinátor ochrany osobních údajů)

Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o.
č.p. 245
252 19 Chrášťany
(k rukám „interního koordinátora ochrany osobních údajů“)

Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci našich webových stránek,

dovolte nám předložit vám k seznámení tento dokument, jehož cílem je zajistit vaši informovanost a základní orientaci v problematice zpracovávaní osobních údajů, k němuž v rámci činnosti naší společnosti dochází, tj. poskytnout vám potřebné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, z jakých zdrojů je získáváme a k jakým účelům je využíváme, jakož i informace o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, komu je smíme zpřístupnit a jaké vy sami můžete od nás požadovat informace v souvislosti se zpracováním osobních údajích, resp. jaká jsou vaše práva vůči nám a jak je můžete realizovat.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsme se snažili poskytnout v přehledné a srozumitelné formě, nicméně pokud vám je cokoliv z tohoto dokumentu nejasné, nebo pokud máte nějaké otázky, na něž vám tento dokument neposkytne odpověď, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na adrese: [email protected].

Tato informace bude v případě potřeby vyvolané změnou právní úpravy, nebo změnou rozsahu námi zpracovávaných osobních údajů, aktualizována.

Informace, poskytnuté v tomto dokumentu se nevztahují na internetové stránky, na které se lze přihlásit prostřednictvím hypertextových odkazů na našich internetových stránkách, kdy za obsah odkazovaných internetových stránek jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé.

1. Definice některých základních pojmů, které byste měli znát:

 • osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např. jméno a příjmení, rodné číslo, síťový identifikátor, lokační údaje, atp.) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
 • subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tj. ti z vás, kteří s námi, jakožto správcem osobních údajů, vstupují do příslušného, nejčastěji obchodního, vztahu;
 • správcem osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování a odpovídá za soulad těchto činností s platnými právními předpisy. Ve vztahu k vašim osobním údajům jsme správcem osobních údajů my, tj. obchodní společnost Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o. Interně, v rámci naší společnosti, byla pro účely managementu správy a zpracování osobních údajů ustanovena funkce tzv. interního koordinátora ochrany osobních údajů, na kterého se můžete obracet prostřednictvím e-mailového kontaktu uvedeného v záhlaví tohoto dokumentu a mezi jehož náplň činnosti v oblasti ochrany osobních údajů spadá zejména plnění úlohy styčného důstojníka mezi vámi, jakožto subjektem údajů a námi, jakožto správcem osobních údajů, vyřizování vašich žádostí o přístup k osobním údajům, o opravu, o přenos údajů, apod., kontrola dodržování interních pravidel a právních předpisů pro nakládání s osobními údaji, atd.
 • zpracovatelem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro nás, jakožto správce, tj. jedná se o subjekt, který v souvislosti s činnostmi, jež pro nás na základě smluvního vztahu vykonává, rovněž provádí zpracovatelské operace s osobními údaji, typicky externí správci webových stránek, externí účetní, externí daňový poradce, apod.;
 • příjemce osobních údajů je každá osoba, tj. fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, ať již se jedná či nejedná o třetí stranu, které jsou osobní údaje poskytnuty;
 • třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;
 • kategorie (rozsah) zpracovávaných osobních údajů stanoví správce osobních údajů a rozumí se jimi rozsah osobních údajů (například identifikační a kontaktní iformace, IP adresa, apod.), které jsou použity pro daný účel zpracování;
 • zpracování osobních údajů je jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky – tj. zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • účel zpracování je konkrétní důvod, ke kterému správce osobních údajů využívá vaše osobní údaje

2. Jaké vaše osobní údaje budou zpracovávány (kategorie osobních údajů), jak a odkud vaše osobní údaje získáváme ?

Kategorie osobních údajů:

 1. identifikační a adresní údaje zákazníků – master data (stávajících i potenciálních, včetně zákazníků využívajících služby pronájmu), dodavatelů a obchodních partnerů, tj. titul, jméno, příjmení (a to včetně jména zaměstnanců, příp. orgánů právnických osob – kontaktní osoby), adresa sídla, adresa pro doručení zboží, případně adresa a údaje fakturační – IČ, DIČ, dále telefon, e-mailová adresa, fax;
 2. historie obchodního vztahu, údaje o poptávaném zboží/poptávaných službách, tj. zejména smluví údaje z realizovaných smluvních vztahů, jaké zboží jste nám dodali, jaké zboží jste u nás zakoupili, kdy a pro jaký účel, zda vám jsou poskytovány naše servisní služby a služby pronájmu a v jakém rozsahu, případně co ze servisních služeb bylo realizováno, apod.;
 3. údaje pro poskytování tzv. služeb connected services – tj. v případě strojů vybavených telematickým systémem pro vzdálenou správu stavebních strojů Volvo (Volvo Construction Equipment Telematics) a/nebo systémem Co-Pilot, jejichž nedílnou součástí je shromažďování, uchovávání a interaktivní výměna dat v rámci komunikační sítě pro potřeby monitorování a řízení různých funkcí strojů, zpracováváme jménem našich zákazníků mimo jiné informace o činnosti a výkonu stroje, geografické údaje, provozní dobu, rychlost, hladinu pohonných hmot, spotřebu pohonných hmot, chybové kódy (poruchy) a alarmy, specifické informace o daném typu stroje (váha zátěže / břemena, pracovní / klidová doba, konfigurace hardwaru / softwaru, provozní režimy atd.), ale také číslo stroje a další identifikační informace, přičemž některé funkce a prvky těchto služeb mohou kombinovat údaje od více externích poskytovatelů služeb (třetích stran) a mohou být propojeny s konkrétním pracovníkem obsluhy stroje;
 4. platební a bankovní informace (číslo účtu, kreditní resp. platební karty, IBAN, BIC, atd.)
 5. údaje shromažďované při návštěvě webových stránek (v souvislosti se správným zobrazením webových stránek a pro zaručení jejich stability a bezpečnosti)
  –  k tomu blíže viz samostatný dokument Informace o Cookies, využívání služeb Google a služeb leadrebel;
 6.  osobní údaje zpracovávané v souvislosti s využitím možností navázání kontaktu prostřednictvím webových stránek, odběrem newsletterů, reklamou
  –  možnosti kontaktu – nabízejí se různé možnosti kontaktu. V závislosti na použitém kontaktním formuláři jsou požadovány následující údaje: firma, kontakt, e-mailová adresa, telefon, zpráva;
  –  poptávka zboží z druhé ruky – na našich stránkách vám nabízíme možnost poptat zboží z druhé ruky. Za tímto účelem, abychom vás mohli kontaktovat, požadujeme kromě podrobností o požadovaném produktu také název vaší společnosti, kontaktní údaje, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Máte také možnost napsat zprávu;
  –  registrační formulář, login – v souvislosti s možností založit si uživatelský účet potřebujeme vaši e-mailovou adresu, heslo a IČO, pro případ přihlášení do svého uživatelského účtu jako stávající klient pomocí svých přihlašovacích údajů pak potřebujeme vaše uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo;
  –  formulář pro zájemce o práci – pro zájemce o práci v naší společnosti je k dispozici možnost přihlásit se přímo na webových stránkách prostřednictvím tam uvedeného formuláře. V tomto případě požadujeme váš titul, jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informaci, jak jste se o pracovním inzerátu dozvěděli. V dalším kroku máte možnost nahrát dokumenty k přihlášce (např. motivační dopis, životopis, reference);
  –  newslettery – máte možnost přihlásit se k odběrům našich obchodních sdělení (nejedná se v takovém případě o rozesílání obchodních sdělení ve smyslu 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti stávajícím zákazníkům jako forma přímého marketingu, jak upraveno níže). K tomu potřebujeme minimálně vaše jméno a příjmení a také vaši e-mailovou adresu. Samozřejmě nám můžete dobrovolně poskytnout další údaje, např. jako je placeholder.

Doplňujeme, že citlivé údaje nebudou zpracovávány. Pokud by k jejich zpracování přeci jen mělo dojít, budete znovu výslovně o jejich zpracování požádán(a).

Osobní údaje získáváme především přímo od vás při založení našeho vzájemného smluvního vztahu, neboť poskytnutí určitých osobních údajů je obvykle předpokladem pro to, abychom mohli plnit vaše požadavky na nás – nejčastěji dodání zboží, poskytování servisních služeb, poskytování služeb zákaznické podpory, reakce na poptávku zboží z druhé ruky, odpověď na dotaz, založení uživatelského účtu, apod. – obecně platí, že osobní údaje nám poskytujete prostřednictvím osobní komunikace (ať již osobně či prostř. jiných komunikačních kanálů) s naším obchodním zástupcem, příslušným pracovníkem servisu, nebo jiným naším pracovníkem v závislosti na charakteru vašeho požadavku, případně prostřednictvím některého z kontaktních formulářů na našich webových stránkách či e-mailu. V některých případech získáváme údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, vašich webových stránek. V případě využívání služeb connected services pak údaje týkající se příslušného zařízení shromažďujeme, uchováváme a získáváme rovněž prostřednictvím: (1) Telematického systému, (2) systému Co-Pilot, (3) diagnostických nástrojů, nebo (4) třetích stran. Určité osobní údaje pak shromažďujeme rovněž při vaší návštěvě našich webových stránek – k tomu blíže viz samostatný dokument Informace o Cookies, využívání služeb Google a služeb LeadRebel

3.Poskytujete vaše osobní údaje dobrovolně, nebo je to vaše povinnost?

Osobní údaje poskytujete dobrovolně. S ohledem na vzájemný smluvní charakter našich vztahů je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, nicméně platí, že pakliže máte zájem na navázání vzájemného vztahu, je poskytnutí určitých osobních údajů nezbytným předpokladem.

4.Pro jaké účely vaše osobní údaje zpracováváme a na základě jakých zákonných důvodů?

 • zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na váš návrh (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR) – typicky v rámci realizace našich vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů, v rámci uspokojení vaší poptávky po našich servisních službách či službách pronájmu a zákaznické podpoře, odpověď na váš dotaz učiněný některým ze způsobů dostupných na webových stránkách, reakce na vaši poptávku po zboží z druhé ruky uskutečněnou prostř. formuláře na webových stránkách, založení a správa uživatelského účtu, využití formuláře pro žadatele o práci, přihlášení k odběru newslletterů (obchodních sdělení), apod., a to v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a realizaci dané smlouvy, resp. pro splnění daného požadavku
 • zpracování osobních údajů na základě plnění právní povinnosti správce (čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR)
  Povinnost zpracovávat osobní údaje obchodních partnerů/zákazníků je nám jako správci osobních údajů uložena některými zvláštními právními předpisy:
  – jde zejména o osobní údaje zpracovávané povinně pro účely plnění povinností vyplývajících z daňové a účetní evidence v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tj. pro účely doložení účetních/daňových dokladů + dokladů k uskutečnění realizace obchodu (zejména faktury, dodací listy, výpisy z účtu, pokladní doklady, příjemky, výdejky a údaje na nich);
  reklamace, reklamační řízení – pro účely umožnění realizace vašich práv jakožto našich zákazníků vyplývajících pro vás z odpovědnosti za vady
 • zpracování osobních údajů z důvodů oprávněných zájmů správce (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR)
  V některých případech vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů existence našeho oprávněného zájmu, kterým může být kupř. ochrana našich práv, nebo realizace našich podnikatelských aktivit:
  – vymáhací řízení (správa pohledávek) pro případ existence pohledávek po splatnosti – kupř. pokud nám neuhradíte kupní cenu za dodané zboží nebo poskytnuté služby a my ji po vás budeme nuceni vymáhat
  – správa věřitelů (evidence závazků vůči dodavatelům);
  – v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti jsme oprávněni k zasílání obchodních sdělení/newsletterů (jako forma přímého marketingu) stávajícím zákazníkům, jejichž prostřednictvím jsou vám nabízeny naše vlastní obdobné výrobky při zachování vaší možnosti jednoduchým způsobem se z odběru obchodních sdělení odhlásit;
  – statistické účely, vylepšování našeho webového rozraní a jeho přizpůsobování vašim technickým možnostem, včetně zajištění bezpečnosti našeho webového rozhraní – informace o operačním systému, jeho verzi, technická data o zařízeních, z nichž se přihlašujete, měření návštěvnosti webového rozhraní, zlepšení fungování webového rozhraní, přidání funkcionalit, údaj o IP adrese, která vám byla přidělena vaším poskytovatelem internetového připojení, informace o tom, z jakých zařízení k našim službám přistupujete elektronickou cestou, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení, apod.
 • zpracování osobních údajů s vaším souhlasem (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR) – vpřípadech, které nejsou pokryty jiným zákonným důvodem zpracování, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje jen s vaším souhlasem – typicky kupř. souhlas žadatelů o práci s tím, abychom v případě našeho zamítavého rozhodnutí uchovávali údaje poskytnuté jimi pro účely posouzení jejich žádosti o práci v naší evidenci žadatelů o práci pro potřeby případného pozdějšího kontaktu po dobu 1 roku od podání žádosti.

Poskytnutí souhlasu je věcí dobrovolného rozhodnutí a jeho neposkytnutí pro vás nemá a nebude mít žádné negativní důsledky. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese [email protected]. Odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů, vaše data nebudou nadále zpracovávána nebo využívána, pokud nebude takové zpracování založeno na jiném zákonném důvodu zpracování, jak uvedeny shora v tomto dokumentu, nebo pokud nebude založeno na anonymním zpracování.

5.Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uchovávány?

Doba zpracování osobních údajů závisí na účelu jejich zpracování, jak jsou popsány shora, a v řadě případů je dána příslušnými právními předpisy:

 • osobní údaje shromažďované pro účely plnění smluvního závazku, jsou zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění závazku – dodání zboží, poskytnutí služby, zodpovězení dotazu, správa uživatelského účtu, atd.;
 • osobní údaje shromažďované pro účely plnění zákonné povinnosti jsou zpracovávány po dobu trvání zákonné povinnosti, tj. v případě údajů zpracovávaných pro účely daňové a účetní evidence i v případě uchovávání osobních údajů pro případné uplatnění nároků z odpovědnosti za vady po dobu 10-ti let;
 • osobní údaje shromažďované za účelem realizace našeho oprávněného zájmu jsou zpracovávány do doby existence našeho oprávněného zájmu, kupř. osobní údaje shromažďované pro účely vymáhacího řízení pak po dobu 10-ti let;
 • údaje poskytnuté v souvislosti s využitím formuláře pro žadatele o práci, jež je k dispozici na našich webových stránkách, vymažeme v případě zamítnutí vaší žádosti o přijetí vaše dokumenty nejpozději do 7 měsíců od oznámení rozhodnutí vyjma případů, kdy souhlasíte s tím, abychom uchovávali vaše údaje v naší evidenci žadatelů o práci pro potřeby případného pozdějšího kontaktu – v takovém případě vymažeme vaše údaje jeden rok poté, co nám zašlete svou žádost, pokud se s vámi v průběhu této doby již nezkontaktujeme, případně pokud svůj souhlas neodvoláte dříve;
 • osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu pak budeme zpracovávat do doby odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 1 roku od ukončení našeho vzájemného aktivního obchodního vztahu (pokud souhlas nebyl odvolán).

V ostatních případech jsou dodržovány v rámci naší společnosti interně nastavené lhůty pro výmaz, přičemž při stanovení těchto lhůt je kladen důraz na přiměřenost lhůt pro výmaz ve vztahu k účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny.

6. Jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a kým, komu budou osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci naší společnosti, přičemž v některých případech mohou být vaše osobní údaje sdíleny v rámci tzv. Spřízněných společností – tj. v rámci skupiny společností, které a) přímo či nepřímo, zcela nebo částečně, vlastní či ovládají naší společnost, nebo b) jsou přímo či nepřímo, zcela nebo částečně, vlastněny či ovládány stejným subjektem jako naše společnost – mezi takové společnosti se řadí Ascendum Central Europe GmbH, Ascendum Baumaschinen Österreich GmbH, Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o., Ascendum Építőgépek Hungária Kereskedelmi Kft., Ascendum građevinski strojevi Hrvatska d.o.o. a Ascendum Machinery s.r.l. (dále jen „Spřízněné společnosti“), a to zejména pro vnitřní administrativní účely, včetně zpracování osobních údajů zákazníků, kdy tyto společnosti v našem zastoupení mohou vykonávat určité funkce, v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů zajišťovat dodávky zboží pro nás nebo plnění pro naše zákazníky. Platí, že vždy jsou zpracovávány pouze údaje, které jsou nezbytné pro realizaci našich vzájemných vztahů při zachování interních pravidel pro nakládání s osobními údaji.

Údaje zpracováváme manuálně i automaticky prostřednictvím našich zaměstnanců a dále prostřednictvím námi na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů pověřených zpracovatelů (a jejich zaměstnanců), kteří zabezpečují činnosti a služby tvořící součást námi poskytovaných služeb. Za účelem plnění povinností vyplývajících ze zpracování osobních údajů jsou tak vaše osobní údaje zpřístupněny všem našim zpracovatelům, a to vždy v míře potřebné pro naplnění účelu zpracování.

Zpracovatelé osobních údajů podle účelů zpracování:

 • pro účely plnění smlouvy (nákup zboží, poskytování servisních služeb):
  – dodavatelé (mimo jiné včetně Volvo Construction Equipment AB, Volvo Information Technology AB, HCL Technologies Limited a HCL Technologies Sweden AB), poskytovatelé IT služeb, doručovatelé zásilek (přepravní společnosti), poskytovatelé cloudových úložišť, bankovní ústavy, zprostředkovatelé plateb
 • pro účely marketingu:
  – smluvní partneři zajišťující pro nás inzerci zboží
 • pro účely vymáhání pohledávek a reklamační řízení:
  – advokátní kancelář
 • pro účely daňové/účetní evidence:
  – daňový poradce, auditor, advokátní kancelář, správce daně

V souladu s některými našimi zákonnými povinnostmi mohou případně vaše osobní údaje být zpřístupněny třetím osobám oprávněným na základě právních předpisů – správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou (kupř. správce daně), příp. orgánům činným v trestním řízení. Vyjma shora uvedených případů vaše osobní údaje nepředáváme, neprodáváme, nepřevádíme nebo jiným způsobem nerozšiřujeme třetím stranám pro jejich vlastní účely.

7. Jaká máte při zpracování osobních údajů práva?

V souladu s právem na přístup k osobním údajům máte právo získat od nás potvrzení, že osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a jste rovněž oprávněni získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu/-ech zpracování, pro které jsou vaše osobní údaje určeny
 • kategoriích dotčených osobních údajů
 • příjemcích osobních údajů nebo kategoriích příjemců;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uchovávány, resp. kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás.

K vaší žádosti vám můžeme poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž jestliže vaši žádost podáte ve formě elektronické, poskytneme vám informace v běžně užívané elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Upozorňujeme, že vaším právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

V souladu s právem na opravu osobních údajů je každý, kdo zjistí, že námi zpracovávané údaje obsahují chybné či nepřesné údaje, oprávněn žádat provedení opravy osobních údajů tak, aby odpovídaly skutečnosti, případně – s přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, může žádat o doplnění neúplných osobních údajů.

Vaším zvláště podstatným právem je právo vznést námitku proti zpracování. Toto právo vás opravňuje z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud k jejich zpracování dochází na základě našeho oprávněného zájmu, jak shora popsán. Pokud v takovém případě neprokážeme existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, vaše osobní údaje dále nezpracováváme. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, máte právo vznést námitku kdykoliv a osobní údaje v takovém případě již nebudou zpracovávány.

V souladu s právem na výmaz údajů, resp. právem být zapomenut, jste oprávněni v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že zpracováváme osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požádat nás o výmaz osobních údajů. Upozorňujeme, že váš požadavek na výmaz nemůžeme realizovat v případě, kdy zpracování osobních údajů je vyžadováno pro plnění právní povinnosti, případně pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Každý má možnost žádat omezené zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů (a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit), nebo v případě, že zpracování je protiprávní a vy odmítáte z nejrůznějších důvodů výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, anebo v případě, kdy již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a konečně v případě, že se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a vy proti takovém zpracování vznesete námitku po dobu, kdy nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi oprávněnými zájmy, které tvrdíte.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, nebo k němu dochází za účelem plnění závazků ze smlouvy, jíž jste smluvní stranou, má každý z vás právo získat nám poskytnuté osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci, aniž bychom tomu bránili, přičemž je-li to technicky proveditelné, máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci. Realizací práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z ochrany osobních údajů byla porušena, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, web: www.uoou.cz.

Za účelem realizace vašich shora uvedených práv se na nás můžete obracet na adrese: č.p. 245, 252 19 Chrášťany, nebo prostřednictvím e-mailu: [email protected] Vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, vás informujeme o způsobu vyřízení vaší žádosti, o přijetí opatření vyplývajících z vašich shora uvedených práv, a to způsobem, který si zvolíte. Lhůtu pro vyřízení vaší žádosti můžeme v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce, přičemž o takovém prodloužení vás informujeme do 1 měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže si žádost podáte v elektronické formě, poskytneme vám informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné a pokud si nepožádáte o jiný způsob. Pokud se z nějakého důvodu rozhodneme nepřijmout opatření, o něž jste požádali, budeme vás o tom neprodleně informovat nejpozději do 1 měsíce od přijetí vaší žádosti, a to spolu s důvody našeho rozhodnutí. V takovém případě můžete realizovat vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu a žádat soudní ochranu.  Doplňujeme, že veškerá sdělení a veškeré úkony shora popsané se poskytují a činí bezplatně, pouze za situace, kdy jsou vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a to zejména proto, že se opakují, můžeme vám buď uložit přiměřený poplatek zohledňující naše administrativní náklady spojené s poskytnutím vámi požadovaného, anebo můžeme odmítnout vaší žádosti vyhovět. Současně vězte, že pokud bychom měli důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

8. Informace o Cookies

Pokud je náš web používán čistě pro informační účely, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předává našemu serveru, tj. pokud si přejete prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme pouze takové údaje, které jsou technicky nezbytné pro zobrazení webových stránek a pro zaručení stability a bezpečnosti (tj. na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR:

IP adresa
Datum a čas žádosti
Rozdíl časového pásma od greenwichského středního času (GMT)
Obsah požadavku (konkrétní stránka)
Stav přístupu / stavový kód HTTP
Webová stránka, ze které je žádost podána
Prohlížeče
Operační systém a rozhraní
Jazyk a verze softwaru prohlížeče

Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ve vašem počítači ukládají soubory cookies. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do vámi používaného prohlížeče a který se uloží na váš pevný disk, takže když opětovně navštívíte webovou stránku, můžete být znovu rozpoznáni, aniž byste museli znovu zadávat informace, které jste již poskytli.. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies poskytují určité informace organizaci, která soubory cookie nastavuje (v tomto případě nám). Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače.

Informace obsažené v cookies slouží k určení např. zda jste přihlášeni nebo jaké údaje jste již zadali, nebo abychom vás rozpoznali jako uživatele, pokud je navázáno spojení mezi naším webovým serverem a vaším prohlížečem. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie.

V případě cookies platí, že veškeré základní – technické – cookies jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, tj. na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“).

Všechny ostatní cookies jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR) uděleného prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče – tj. používáním našich webových stránek v případě, že jsou cookies akceptovány v nastavení vašeho prohlížeče, souhlasíte s používáním všech ostatních níže uváděných cookies, jež nejsou jen rázu technického.

Naše internetové stránky používají následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny dále:

 • přechodné cookies („transient cookies“), tj. cookies, které se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. K tomu patří hlavně cookies relace. Ty ukládají tak zvané ID relace, pomocí kterého lze přiřadit různé požadavky vašeho prohlížeče ke společné relaci. Váš počítač tak může být opětovně identifikován, když se na naše internetové stránky vrátíte. Cookies relace se smažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
 • trvalé cookies („persistent cookiees“), které zůstávají ve vašem počítači déle a slouží pro uchování informací o návštěvnících, kteří opakovaně vstupují na naše internetové stránky, resp. umožňují nám identifikovat váš počítač (nebo jiné zařízení, z něhož na naše stránky přistupujete), jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Po uplynutí určené doby se automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na souboru cookies. I tyto soubory cookies však můžete v bezpečnostních nastaveních vašeho prohlížeče kdykoli smazat.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává, lze rozdělit cookies na dvě skupiny:

 • Cookies první strany („first party cookie“) – vytváří je přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu;
 • Cookies třetích stran („third party cookie“) – jsou vytvářeny jinými webovými stránkami, které na navštívené stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy nebo obrázky. Jsou to nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí nebo vložených videí. Mohou být použity například ke shromažďování informací pro reklamu, přizpůsobený obsah a webové statistiky.

Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby akceptovala všechny soubory cookie. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o cookies informováni a povolili cookies pouze v určitých případech, zamezili přijímání cookies v určitých případech nebo univerzálně a povolili automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Funkce našich webových stránek může být omezena, pokud jsou soubory cookie zakázány.

Každý prohlížeč je jiný, pokud jde o způsob správy nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie. Pro různé prohlížeče to najdete pod následujícími odkazy:

Další užitečné informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org

9. Informace o Server log files

Pro optimalizaci našich webových stránek s ohledem na výkon systému, uživatelskou přívětivost a poskytování užitečných informací o našich službách poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá (na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR) informace v takzvaných server log files, které nám váš prohlížeč automaticky zasílá. Patří mezi ně adresa internetového protokolu (IP adresa) počítače, který uplatňuje požadavek (včetně mobilních zařízení), údaje k prohlížeči a jazykovému nastavení, k operačnímu systému, k odkazující URL, k poskytovateli internetových služeb a datum/čas.

Tyto údaje nejsou kombinovány se zdroji osobních údajů. Vyhrazujeme si však právo tyto údaje následně zkontrolovat, pokud se dozvíme o konkrétních náznacích nezákonného použití, a – pokud došlo k hackerskému útoku – předat údaje orgánům činným v trestním řízení. K dalšímu předávání třetím stranám nedojde.

10. Využívání služeb Google

Uzavřeli jsme smlouvu se společností Google Ireland Limited („Google“), společností registrovanou a provozovanou podle irského práva (registrační číslo: 368047), která sídlí na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Je nicméně možné, že data mohou být přenášena z Evropy do USA, ačkoli na to jako společnost nemáme žádný vliv.

Pro USA v současné době neexistuje rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí podle čl. 45 odst. 1 písm. 1, 3 GDPR, když původní rozhodnutí KOMISE (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 bylo soudním dvorem Evropské unie zrušeno. To znamená, že úroveň ochrany údajů specifická pro daný stát v této zemi není na Evropské úrovni hodnocena jako odpovídající úrovni ochrany vyžadované v Evropské unii na základě GDPR (článek 46, vhodná ochranná opatření).

Pro přenos dat do třetí země nebo mezinárodní organizace vyžaduje GDPR tzv. adekvátní záruky, viz. čl. 46 odst. 1 písm. 2, 3 GDPR. Ty nejsou pro výše uvedenou cílovou zemi dostupné. Mezi potenciální rizika, která ve vztahu k Vám, jako k subjektu údajů, nelze v souvislosti s výše uvedenými informacemi vyloučit, konkrétně patří:

 • kromě skutečného účelu smluvního plnění může Google USA předávat vaše osobní údaje dalším třetím stranám (např. americkým úřadům);
 • účinné nepřetržité uplatňování nebo vymáhání vašich práv na informace od společnosti Google USA nemusí být možné;
 • pravděpodobnost, že by mohlo dojít k nesprávnému zpracování údajů, může být vyšší, protože technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů plně nesplňují požadavky GDPR z hlediska kvantity a kvality.

Vezměte v této souvislosti na vědomí, že souhlasem se zpracováním (reklamních a marketingových) cookies výslovně souhlasíte s přenosem dat do USA. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem v jakékoli formě zaslaným na e-mailovou adresu [email protected]k tomu blíže viz samostatný dokument Informace o zpracování osobních údajů. Zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním vašeho souhlasu, není odvoláním dotčeno, a je tedy zákonné.

Naše webové stránky používají funkci „anonymizace IP povolena“  – tj. kód rozšíření „gat._anonymizeIp();“ je přidán do Google Analytics, aby bylo zaručeno anonymní shromažďování IP adres – tzv. maskování IP. Vaše IP adresa je proto společností Google zkrácena na území členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských státech dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Podle společnosti Google použije Google získané informace k analýze vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v kontextu Google Analytics není kombinována s jinými údaji Google. Společnost Google však může tyto informace předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Používání cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení v softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce webových stránek. Stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs) můžete dále zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší anonymizované IP adresy) a ze zpracování těchto údajů.

Další informace o podmínkách služby a ochraně osobních údajů naleznete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ nebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl= en.

Tento web také používá Google Conversion Tracking (Google Ads), což znamená, že Google Ads nastaví soubor cookie na váš počítač, pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Google. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech a neumožňují osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na webu klienta Ads a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a klient jsou schopni zjistit, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý klient Ads obdrží jiný soubor cookie. Proto není možné sledovat soubory cookie prostřednictvím webových stránek klientů Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí pro klienty Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Klienti služby Ads vidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na web se značkou pro měření konverzí. Nedostávají však žádné informace, ze kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také odmítnout nastavení k tomu potřebného souboru cookie, například pomocí nastavení prohlížeče, které univerzálně zakáže automatickou aktivaci souborů cookie. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete také zakázat nastavením prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“. Oznámení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete zde https://policies.google.com/privacy.

Pokud používáte vyhledávání SSL, šifrovanou vyhledávací funkci od Googlu, hledané výrazy se obecně neodesílají jako součást adresy URL v adrese URL odkazujícího zdroje. Zde však existuje řada výjimek, například pokud používáte některé méně oblíbené prohlížeče. Vyhledávací dotazy nebo informace v adrese URL odkazujícího zdroje lze potenciálně zobrazit také pomocí Google Analytics nebo aplikačního programovacího rozhraní (API). Uživatelé mohou také získat informace o přesných hledaných výrazech, které vedly ke kliknutí na inzerát. https://policies.google.com/faq?hl=cs

Pro optimalizaci rychlosti načítání, použitelnosti a indexování našich webových stránek používáme technologii JavaScript a také příslušné programové knihovny a sítě CDN (sítě pro doručování obsahu) od externích poskytovatelů a v konkrétním případě JavaScriptovou knihovnu jQuery od jQuery Foundation, Google Programové rozhraní API a rozhraní Google AJAX Search API od společnosti Google. Při přístupu na naše webové stránky mohou tito externí poskytovatelé obdržet osobní údaje o vaší návštěvě našich webových stránek, zejména prostřednictvím přenosu vaší IP adresy. Tyto údaje mohou být zpracovávány mimo EU. Tomu můžete zabránit instalací blokátoru JavaScriptu nebo zakázáním JavaScriptu ve vašem prohlížeči. Zakázání/zablokování JavaScriptu může mít za následek funkční omezení na internetových stránkách s technologií JavaScript. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v informacích o ochraně osobních údajů od společnosti Google, které jsou aktuálně dostupné na https://policies.google.com/privacy?hl a v případě jQuery na stránkách JS Foundation u https://openjsf.org/.

Používáme Google Fonts. Písma Google se používají bez ověření a do rozhraní Google Fonts API se neodesílají žádné soubory cookie. Pokud máte účet Google, žádná data vašeho účtu Google se během používání Google Fonts nepřenášejí do Googlu. Google zaznamenává pouze použití CSS a použitá písma a tato data bezpečně ukládá. Další informace o této a dalších otázkách naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq.

Na https://policies.google.com/privacy?hl=cs se můžete podívat, jaké údaje Google shromažďuje a k jakému účelu tyto údaje používá.

Na tomto webu používáme službu Google Maps. Můžeme tedy zobrazit interaktivní mapy přímo na webu a pohodlně vám umožnit používat funkci mapy. Když navštívíte webovou stránku, Google obdrží informaci, že jste otevřeli příslušnou podstránku našeho webu. Údaje, které již byly zmíněny v části „Použití webové stránky pro informační účely“, jsou rovněž přenášeny. To se děje bez ohledu na to, zda jste přihlášeni prostřednictvím uživatelského účtu poskytovaného společností Google nebo neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni do Google, jsou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby Google přiřazoval údaje k vašemu profilu, musíte se před povolením tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako profily použití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu svých webových stránek na základě poptávky. Taková analýza se provádí (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) speciálně za účelem poskytování reklamy na základě poptávky a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, i když budete muset kontaktovat společnost Google, abyste mohli toto právo uplatnit.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o jejich zpracování poskytovatelem plug-inu jsou k dispozici v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatele. Poskytuje také další informace o vašich právech v této souvislosti a o možnostech konfigurace pro ochranu vašeho soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

7. Využívání služeb YouTube

Pokud využijete možnosti sledovat některé z našich videí na YouTube, nezbytně dojde k připojení k serverům YouTube. YouTube je pak informován, které stránky navštěvujete. Společnost provozující YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA., uživatelské účty mezi těmito společnostmi jsou propojené a může tedy dojít k tomu, že data mohou být přenášena z Evropy do USA, ačkoli na to jako společnost nemáme žádný vliv.

Veškeré informace uváděné shora pod bodem služby google tak platí i ve vztahu k využití služeb YOUTUBE. Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele na https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Vezměte v této souvislosti na vědomí, že souhlasem se zpracováním (reklamních a marketingových) cookies výslovně souhlasíte s přenosem dat do USA. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem v jakékoli formě zaslaným na e-mailovou adresu [email protected]k tomu blíže viz samostatný dokument Informace o zpracování osobních údajů. Zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním vašeho souhlasu, není odvoláním dotčeno, a je tedy zákonné.

8. Využití dat se službami od Pulserio AG (LeadRebel)

Údaje o firemních návštěvnících našich webových stránek analyzujeme s pomocí externího poskytovatele služeb – společnosti Pulserio AG, Schellenrainstrasse 13, 6210 Sursee, Švýcarsko, https://leadrebel.io/. Prostřednictvím tzv. LeadRebel-tracker (malý script integrovaný do našeho webu) můžeme deanonymizovat náš webový provoz. LeadRebel analyzuje IP firemního návštěvníka a na základě těchto informací software identifikuje společnosti, které navštěvují náš web a poskytuje nám informace o společnosti, kontaktní údaje společnosti a údaje o kontaktních osobách ve společnosti. Za tímto účelem dochází k přenosu údajů získaných z analýzy IP na území Švýcarska. Pro Švýcarsko stanovila Evropská komise přiměřenou úroveň ochrany údajů ve smyslu čl. 45 odst. 1, 3 GDPR. Kategorie subjektů údajů jsou návštěvníci webových stránek a uživatelé služeb našeho webu, přičemž identifikace probíhá nikoliv na úrovni osobní, ale na úrovni organizační, v rámci příslušné společnosti, přičemž data získáváme z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstříky, firemní stránky, atp.). Právním důvodem zpracování je náš oprávněný zájem na analýze portfolia návštěvníků našich webových stránek pro účely analýzy zákaznického chování a za účelem přímého marketingu – oslovení s nabídkou možné spolupráce v rámci B2B platformy, tj. na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Souhlasem se zpracováním reklamních a marketingových cookies prostřednictvím upstream banneru cookies výslovně souhlasíte se zpracováním údajů prostř. LeadRebel-tracker. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas, klikněte prosím zde: https://leadrebel.io/optout, kde máte možnost se odhlásit. V případě odhlášení již nebudou vaše údaje LeadRebel shromažďovány.